تبلیغات
شکوفه های سفید

شکوفه های سفید
وب لژیون همسفر ندا کوچکی 
پیوندهای روزانه


 به نام قدرت مطلق الله 

 امروزیکشنبه 1395/2/5جلسه خصوصی همسفران لژیون شکوفه های سفیدباحضور18همسفرراس ساعت 17و45دقیقه شروع به کارکرد

  
خانم اکرم :همانطورکه درقران هم امده است طبیعت دربهاربه دنیامی ایددرتابستان وضع حمل می کندودرپاییزوزمستان میمیردواین فراینددوباره تکرارمیشوداین یک نوع احیاء است.


کنگره 60نام مخفف جمعیت احیای انسانی کنگره 60است .

احیاء زنده کردن ویابازگرداندن به زندگی است.

درقران کریم امده است که چگونه تکفیرمی کنیدخداوندرا،شمامردگان بودیدومازنده کردیم شمارا،احیاکردیم پس می میرانیم شماراوزنده می کنیم.

وقتی انسانی دچارمصرف موادمخدرمی شودمانندیک مرده است ،مردهاباکسی کاری ندارنددرکناری بدون حرکت قراردارندولی شخص معتادبه خودوخانواده وجامعه اسیب می زند.

خانم ندا:ماخیلی عامیانه میگوییم کنگره 60درصورتی که نام کنگره 60جمعیت احیای انسانی است .منظوراقای مهندس تااینجااینست که درست است که کمپ دربعضی جاهالازم است اماخیلی وقتهاهم خانواده افرادمصرف کننده می گوینداین کارهاچیه که بروند11ماه داروبخورندوبروندکلاس ،من کسی رامیشناسم که یک شبه موادراگذاشته کناروسقوط ازادکرده ودیگه به این کارهانیازندارد.درست است ،شایدبرای خیلی هااین اتفاق افتاده باشدولی یک فشارخیلی سنگینی روی انهاست واین افرادازنظرعدم تعادل رنج می برندواون نیازهمیشه همراهشون است .

اقای مهندس گفتند:یک شخص که 12سال پاکی داشت امدبه اتاق من وشربت اوتی راروی میزمن دیدوتمام بدنش شروع به لرزیدن کرد،وحالش بدشدچون این نیازهمچنان باانها هست.

کسی که کمپ میرودمانبایدتوقع داشته باشیم که توانایی هاشو درهمه ی زمینه ها بدست اورده باشد.

درکنگره 60علاوه برجسم جهانبینی هم اموزش داده میشود.

خانم وجیهه:برای احیادراینجامیتوان مثال بازیافت زباله رازد،وقتی زباله هارادریک مکان جمع کنیم ودران مکان همه چیزراازهم تفکیک کنیم وهرکدام رابرای استفاده ی مجددبه چرخه ی بازیافت برمی گردانیم این کارمی شوداحیاء،دگرهمین زباله هارادریک جادپوکنیم وبعدازچندوقت به سراغ انها برویم دیگرقابل استفاده نمیشوندپس نمی توانیم بگوییم احیاء کرده ایم.

اقای مهندس میگویند:من باکمپ مخالف نیستم زیرابعضی ازمواقع برای بعضی ازافرادشروروغیرقابل کنترل کمپ نیازاست ولی اگرقرارباشدکه تمام مصرف کنندههاراجمع کننددرکمپ وبعدازمدتی انهارارهاکنندهیچ احیایی دراینجاانجام نشده.

احیاکردن بازسازی کردن افراداست برای احیاء کردن به یک جایگزین نیازاست ،که درکنگره 60جایگزین وگوش کردن سی دی وخوردن اوتی است.

اقای مهندس می گویند:احیاء شدن یعنی بازسازی درقسمتهای مختلف وتثبیت ان.

خانم ندا:سی دی احیاء راازجانب مسافرهاگوش نکنیداقای مهندس درست است ازلفظ مسافراستفاده کرده اند،استادشون هم دارنددرموردمسافرهاصحبت می کننداماوقتی می گوینداحیاء یعنی بازتوانی وتثبیت ان می توانیم روی خودمان برگردیم من دارم اموزش می بینم چه وقت می توانم این اموزشهاراتثبیت کنم،غیرازاین که وقتی کاربردی کنیم واینقدرتکرارمی شودتااین که درصورپنهانمان تثبیت می شود.

دراینجامابایدتوانایی های خودمان راپیداکنیم وتثبیت کنیم ،مثلامن توانایی دروغ نگفتن رادارم پس بایدروی این قضیه تکرارکنم واین مسله رادرخودم تثبیت کنم.

وقتی موادمخدرراازیک مصرف کننده میگیریم بایدچیزی جایگزین ان کنیم که می شودطعام ان حالااین طعام چیست ؟

خانم اعظم:طعام این است که اولاتمایلداشته داشته باشندبه بهبودی ،طعام دیگرراهنماهاهستنددراینجاتمایل به تنهایی برای درمان فایده نداردبایدتسلیم شودوتمام مسائل رااجراکنندتابه درمان برسند،برای مثال اگرمسافری تصمیم به ازدواج گرفت وراهنماهم اجازه دادنبایداین کاررابکند،ویااینکه به مسافرهاگفته میشودبه مسافرت نرویدحتی سفرحج واجب ومسافرهم بایدبه این مسئله توجه کند.

خانم نرگس:جناب استادمیفرمایند:برای احیاء به طعام بهتری نیاز داریم ،برای احیاءنیازبه چندلازمه داریم یکی تمایل به احیاء یعنی کسی باشدکه تمایل داشته باشدکه چندنفررااحیاء کندوبه انهاکمک کندتابه رهایی برسدمثل راهنما،دوم :راهنمابایدتوان احیاء کردن راداشته باشدوعلم احیاء کردن رابلدباشدودانش ان راداشته باشد.

مثلامی خواهیم تابلونقاشی بکشیم به جزتابلووقلم ورنگ بایدهنراین کارراهم داشته باشیم تابتوانیم یک تابلو قشنگ بکشیم.

سوم:کسی که تمایلبه درمان داشته باشدکه همان مسافرهامی شوندیعنی خواسته درمان راداشته باشددرحقیقت نیازبه احیاء داشته باشدوتسلیم به احیاء بشودیعنی به صحبتهای راهنماگوش کندوبه قوانین ومقررات کنگره 60درپروتوکول درمان قراربگیرند،مثلااگرراهنمابه مسافردستوردادمسافربدون چون وچراقبول کندشایدزمان ان راعقب وجلوکندولی این امررابایدانجام بدهد.

شخص بایدقابلاحیاء هم باشدچون درکنگره60کسانی که قرص به تنهایی مصرف می کنندقابل احیاء نیستندچون فرهنگ انها بایک مصرف کننده فرق می کند.

خانم فاطمه:احیاکننده بایدتوان احیاء کردن راداشته باشد،تمایل به احیاء شدن راداشته باشدوعلم به احیاء شدن راهم داشته باشدوشرایط احیاء شدن این است که فرداحیاءشونده بایدبداندکه نیازبه احیاءشدن داردوتسلیم حرفهای راهنماباشدودرپروتوکول درمان درکنگره 60 باشد.

 خانم سهیلا:طعامی که نیازاست همان داروی اوتی است جهانبینی وگوش کردن به سی دی هایی که دراختیارشون قرارمیگیردابعادمختلف داردبه این که چه چیزی مصرف می کنندوراهنماچه چیزراصلاح میداند،دیدن اموزشهاوجهانبینی است واین مدت مشخصی داردوزمان ان هم مثل خانه ای است که بازسازی میشودسلولهای بدن مصرف کننده هم برای ترمیم زمان می بردواین زمان مدت 11ماه است که این زمان رابایدطی کنندوبه حال خوش برسند.

که مکان احیاء است که اقای مهندس میگویند:ماقبلامکان مشخصی نداشتیم واحیاکردن تعدادی مصرف کننده درپارکهاخیلی سخت بودپس مابه این نتیجه رسیدیم که بایدشعب مختلف رادرمکانهای مختلف بزنیم تاافرادمصرف کننده بتوانند به راحتی ازاین مکانهااستفاده بکنند.

فردمعتادمانندازدهای خوابی است که وقتی بیدارمی شودخیلی خطرناک است چون زمان اعتیادتمام حسهای اوبسته بوده وبعدازاون که درمان میشودحسهای نجام نداده سریع انجام بدهدواین کارنیزاشتباه است ودراینجاست که جهانبینی به اوکمک می کند.

خانم سارا:وقتی شخصی راداریم احیاء می کنیم مثل موجودی است که ازخواب بیدارمی شودمانندماری که خواب بوده وبیدارشده دراینجاکاراحیاء مشکل می شودودراین شرایط بایدراهکاری بکارببریم که به بیراهه نرودمشکل دیگری که دراینجابه وجودمی ایدمشکل جسمی وجنسی است وقتی درتمام سطوح بیدارمی شودیک مرتبه هم قوای جسمی وهم قوای جنسی بیدارمیشوندووسط کارمی خواهندتسویه حساب کنندمثلاازکسی طلبکاراست می گویدحالاکه دیگرازنظرجسمی قوی شده ام بروم طلبم رابگیرم یاازنظرجنسی ضعیف بوده الان حسش بازشده است دراینجاشروع به افراط وتفریط می کندانسانها به طورطبیعی می خواهندبه هرچیزی برسندمثلاکسی می خواهدپولدارشودرشوه می گیرد،یاکسی می خواهددرمسابقه برنده شوددوپینگ می کندوبرای همین است که مشقهایشان ناتمام می ماند.

خانم هاجر:مابایدحفظ تعادل بکنیم بایددرهمه ی کارهاتعادل رارعایت کنیم درهرشرایط اگرتعادل راحفظ کنیم هم حام حال خودمان خوب می شود وهم حال مسافرهامون اگرافراط وتفریط بشودفسادهم به وجودمی ایدوهمه چیزتخریب می شودمثلامسافرهاازکم شروع کردندولی براثرافراط زیادشده است پس اگرماسوالی داشته باشیم جواب ان درکائنات است وهستی جواب مارامی دهدخداوندروزوشب رابه صورت تعادل به وجوداورده پس مابایدهمیشه تفکر کنیم وازجسم خودمان زیاداستفاده نکنیم وازجسممان برای بازسازی استفاده کنیم .


[ سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 ] [ 07:41 ق.ظ ] [ اکرم آقادادی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


یاد الله در هر جا ،یاد خود از قطره به اقیانوس است .
در اندیشه ایم که زمان را به مهار خود در آوریم زیرا ما کتابی زنده هستیم که هر لحظه یک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی حک می شود پس باید کاری بشود که به گذشته رجوع ننماییم. صفحه ها همه تمیز و پررنگ نوشته بشود و این همان قالبی است از بیداری نیروهای خفته ی بدن ، درخت صاف نمودار است و شکوفه های سفید نوید رهایی و پایان اسارت از آنچه نمی دانستیم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب