تبلیغات
شکوفه های سفید

شکوفه های سفید
وب لژیون همسفر ندا کوچکی 
پیوندهای روزانه

به نام قدرت مطلق الله

امروزیکشنبه 1395/2/11جلسه خصوصی همسفران لژیون شکوفه های سفیدبااستادی خانم نداباحضور16همسفرراس ساعت 45/17اغازبه کارکرد.

استادچنین گفت:دروادیهای اول تاچهارم تفکرکردیم ،دروادی پنجم ازقوه به فعل دراوردیم ودروادی ششم حکم رابه اجرادراوردیم،واینک وادی هفتم رامی شناسیم.

خانم مریم:وادی هفتم رمزورازحقیقت دردوچیزاست یکی یافتن راه ودیگری انچه برداشت می کنیم ازوادی اول تاچهارم تفکرکردن رااموختیم دروادی پنجم ازقوه به فعل درمی اوریم دروادی ششم به اجرادراوردن حکم است ودراینجاما میبینیم که تمام مشکلات ما درزندگی این بوده که راه راپیدانکرده ایم .

دراینجااقای مهندس می گویند:کسانی بودندکه پزشک ،مهندس ،وتحصیل کرده بودندولی به دلیل پیدانکردن راه ازبین رفته اندوقربانی شده اند.

مادرهرکاری که می خواهیم قدم بگذاریم اول بایدتفکرکنیم ودرراه صراط مستقیم قدم بگذاریم.

هرراهی یک کلیددارد.قفل سازان زیادنندولی کلیدسازان کمند.هرکاری که می خواهیم انجام دهیم اول تفکرکنیم بعدقدم درراه بگذاریموبه فرمان عقل کنیم وبه اجرادراوریم.

خانم اکرم:دراین وادی می خواهیم درموردپیچیدگی مسائل صحبت کنیم .این وادی قانون است مثل جدول ضرب که دودوتامیشودچهارتا وقتی عقل بخواهدیک سری مسائل رابه مانشان بدهدمابایددرموردان تعقل کنیم مثلامحاسبه کنیم برای ابیاری چمن چه مقداراب لازم است انتخاب راه خیلی مهم است ممکن است یک راه شمارابه مسلخ ببردوممکن است یک دوست شمارابه مرغزارببرد.انتخاب راه بسیارسرنوشت سازاست .

دراینجاوقتی راه رابه غلط برویم فکروجسم وروانمان هم به مشکل می خوردهرلحظه درزندگی مابرسردوراهی قرارمی گیریم پس بایدمراقب باشیم که راه درست راانتخاب کنیم.

خانم نرگس:به هرمقصدوراهی که می خواهیم برسیم رمزورازان دردوچیزاست اول مقصدی که میخواهیم به ان برسیم ودوم برداشتی که ازرفتن به ان راه داریم این مسئله درتمام مسائل وجوددارد.درتمام سطوهی که میخواهیم کاری انجام دهیم بایدکنکاش کنیم .

صراط مستقیم کوتاهترین راه است.

برای پیداکردن راه درست مابایدحرکت درستی داشته باشیم ،همه مسئولیتهادرزندگی به عهده خودماست،درقضیه ی اعتیادهم کسی شفیع کسی نیست .

مانمیتوانیم بگوییم کسانی که به راه اعتیادرفته انداراده نداشته اندبرعکس اراده انها بسیارقوی بوده ولی جسم انها تعادل نداشته است .

دردریاکسی غرق میشودکه شناکردن بلدباشد.

خانم ندا:یافتن راه خیلی مهم است بعضی مواقع افرادباخواندن این چیزها،می گویندماکه همه ی اینهارابلدیم امااقای مهندس بامثالهایی که می زنندمی خواهندبه مابفهمانندکه تمام راههایی که مارفته ایم بیراهه بوده مگرنه سرازمسلخ درنمی اوردیم مگرنه دچاراین مشکلات ومعضلات که هستیم نمی شدیم پس راه ماازاول اشتباه بوده است وتفکرکردن درست رابلدنبوده ایم .

کنگره 60یک هویت داردوهویتش هم حرمت وقوانین است که گذاشته اند.اگرمن آمدم به کنگره وخواستم باروش خودم کارکنم به هیچ جانمی رسم .

خانم اکرم:معنی لغتی رازیعنی کشف حقیقت ،هم رازوهم رمزوهم کشف هرسه مجهول هستند.هرچیزی که پنهان باشدرامی گویندرمزورازهمان رازی است که نهفته است مثل رمزگاوصندوق،رازمثل یک قفل است که رمزان کلیدش است .

کشف چیست؟کشف یعنی چیزی که بایدوجودداشته باشدتاماان راپیداکنیم.

بعضی ازانسانهاقانون وادی هفت رادرزندگی خودبه اجرادرمی اورندودرزندگی به مشکلی برنمی خورند،ولی بعضی دیگربدون فکرسخن می گویندوبعدازگفتن خودپشیمان می شوندومعذرت خواهی می کنند.دراینجاگروه اول خردمندان هستندوگروه دوم کم خردان که بعدازافتادن به دام تازه می فهمندکه بدون فکرعمل کرده اند.

خانم سهیلا:بعضی ازکم خردان هستندکه وقتی به مشکل برمی خورندبه سمت سحروجادومیروندوبعضی دیگرمی خواهندمشکل خودراباقرص وداروحل کنند،بعضی ها دوست دارندخاصته هاشون خیلی سریع انجام شود،وحتی به دلیل درست نبودن تغذیه ، تمام مردم زمین به بیماریهای گوارشی مبتلاشده اند.

استفاده نکردن ازموادغذایی سالم وتازه واستفاده ازکنسروهایک روش ویک هدف اشتباه است.

مثلا بعضی ازکم خردان باداشتن سوادبرای پیداکردن گنج ،نقشه ی ان گنج راازداخل روستایی ،ازشخص فقیری که خودهیچ نداردمی گیرددرصورتی که اگرفکرکنداگرقراربوداین گنج پیداشودخودان شخص زودترمی رفت وبرمی داشت.

خانم ندا:اقای مهندس درتمام مراحل روش درست زندگی کردن رابه مامی اموزنددرسی دی قدرت عمل گفتندبایدجسم سالم باشد،سالم بودن جسم باعث می شودمن درست تفکرکنم وراهم راانتخاب کنم .

سالم بودن جسم چگونه است؟تغذیه سالم،ورزش کردن ،دوری ازسیگاروقلیان ،صبح زودبیدارشدن وشب زودخوابیدن وقتی جسم فیزیکی خودمان سالم باشدمی توانیم ازمسافرهاهم به خوبی پرستاری کنیم .
با تشکر از همه دوستان.
دستور جلسه هفته آینده : ادامه وادی هفتم

[ دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ] [ 05:38 ب.ظ ] [ اکرم آقادادی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


یاد الله در هر جا ،یاد خود از قطره به اقیانوس است .
در اندیشه ایم که زمان را به مهار خود در آوریم زیرا ما کتابی زنده هستیم که هر لحظه یک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی حک می شود پس باید کاری بشود که به گذشته رجوع ننماییم. صفحه ها همه تمیز و پررنگ نوشته بشود و این همان قالبی است از بیداری نیروهای خفته ی بدن ، درخت صاف نمودار است و شکوفه های سفید نوید رهایی و پایان اسارت از آنچه نمی دانستیم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب