تبلیغات
شکوفه های سفید

شکوفه های سفید
وب لژیون همسفر ندا کوچکی 
پیوندهای روزانه

به نام قدرت مطلق الله

امروزیکشنبه 94/11/11لژیون شکوفه های سفید باحضور 16همسفرواستادی خانم ندا با دستورجلسه ی وادی 6 بخش اول راس ساعت 16:45 دقیقه آغازبه کارنمود.

 


                                                                                                                              
خانم مریم :ماچکارکنیم که به فرمان عقل نزدیک شویم همانطورکه آقای مهندس در سی دی میگن عقل فرایزدی دارد:یعنی شکوه الهی دارد یعنی عقل ما قدرت ازخداوند می گیرد تمام ذرات خداوند دروجودانسان دمیده شده مایک ذره ای ازباری تعا لی هستیم یعنی تمام صفات خداونددروجودانسان دمیده شده وما این صفت را باید با دانایی وآموزش وپرورش بدهیم تا به نفس مطمئنه برسیم حالاماهرچه تلاش بکنیم وآموزش ببینیم وبه طرف قانون  خداوند برویم به فرمان عقل نزدیک تر می شویم ولی اگرپشت به خورشید باشیم به طرف ضدارزشها برویم وقانونها را زیرپا بگذاریم به سرازیری وتاریکی وظلمت می رویم ودرآنجاهربلایی سرما بیایدمقصرخودمان هستیم مادرخانواده بایدالگوهای مثبتی باشیم چه پدروچه مادرچون بچه ها ازما درس می گیرندواگرقانون خداوند را درزندگی مان تحت فرمان عقل دربیاوریم زندگی مابه سمت نورمی رودولی اگربه سمت ضدارزشها رفتیم وبچه هایمان راهم به سمت ضدارزشها سوق دادیم باید منتظرباشیم که تمام مشکلات برای مابه وجود بیاید ما دو پیامبرداریم. پیامبردرون وپیامبربیرون پیامبردرون که عقل است ویکی ازصورپنهان ماست ماهمیشه فکرمی کردیم که عقل درمغزاست ومی گفتیم که فلانی مغزندارد درصورتی که هیچ کس هنوزپی نبرده که جایگاه عقل کجاست مابه این دلیل می گوییم که عقل درمغزنیست چون بامردن مغزازبین میرود پس عقل نمی تواند درمغزباشد دراینجاخانم مریم مثال منصورحلاج را زدند وگفتندکه ما درهرمرحله اززندگی بایدآموزش ببینیم تابتوانیم ازنفس اماره به نفس مطمئنه برسیم.

خانم زهرا:کسانی مثل پیامبران آمدند و پیام خدارابه بنده هارساندند مانند حضرت عیسی ازطریق کتابشون انجیل حضرت موسی برمبنای تورات وحضرت محمد ص ازطریق قران آمدندجلودروادی ششم عقل رادرقالب فرمانده بزرگ به اجرادربیاوریم این یک تناقض آشکاربود قبلا همه فکرمی کردند که جایگاه عقل مغزاست اگراینجوربودخیلی ازبزرگان ماکه مرده اندوماآنهارادرخواب می بینیم وباآنهاصحبت می کنیم پس آنها نبایدعقل داشته باشندوگفته می شودکه عقل بامرگ ازبین نمی رود.اگرگفته شودکه عقل برای مدتی متوقف شده چنین چیزی امکان پذیرنیست چون ممکن است درآرشیوما بایگانی بشود ولی متوقف نمی شودمثل زمانی که مامی خوابیم ودسترسی به اطلاعات بیداری نداریم اما این چیزهارامادرخواب می بینیم پس این ازعقل ماوصورپنهان ماست دروادیهای قبل ماروی تفکرکارکردیم واین که این تفکرهاهم میتواندمثبت باشدوهم می تواندمنفی باشدتفکرمثبت مثل کشف یک بیماری ویاکمک به شخصی ، اماسرقت یک بانک هم می شود تفکرمنفی .

مایک کارهایی رامی گوییم معقول مثل کارهای درست وکارهایی که به طرف منفی وشرختم می شود تفکرمنفی واینجا باید یک سیستم براینهانظارت داشته باشدواین سیستم یک معیاروترازومی خواهدوآن معیاروترازوعقل است که برکل سیستم بدن نظارت دارد مرجع بالاترکه عقل است راازکلمه ای عربی به نام  عقال گرفته اند عقال وسیله ای است که به دماغ شترمی بندندکه وقتی افساررامیکشند شتربه آن جهتی که می خواهندحرکت کند وعقل ازهمین کلمه عقال گرفته شده است واینکه این چه سیستم قوی ومهمی است که برکل سیستم بدن نظارت داردومغزبک سیستمی هست مترجم برای عقل مغزفرمانده حرکتی سیستم های بدن مثل دست وپا...هست ولی جای عقل درمغزنیست .

خانم ندا: همانطور که چشم وسیله ای است برای دیدن و خودچشم که نمی بیند و زبان وسیله ای است برای گفتن وچشیدن،مغزهم وسیله وابزارو مترجمی است برای عقل .همین طورکه همه ی ما میدانیم وقتی که جسم خاکی ازبین میرود ومرگ اتفاق می افتد یعنی زمانی که نفس بطور تمام وکمال گرفته می شودجسم خاکی پس ازمدتی متلاشی می شودوازبین میروداگرمابخواهیم فکرکنیم که هستی ما همین جسم ماست وبامرگ ازبین می رودومادیگرنیستیم چراباامامان وپیامبران وحتی رفتگان ارتباط برقرارمی کنیم پس ماازدرونمون وازضمیرناخودآگاهمان متوجه این موضوع هستیم که عقل ویا نفس یاروح هست و فنا ناپذیرند.                 

خانم هاجر:عقل درتکامل تابع خودش است مثل یک ماشین ،یک ماشین را درنظربگیریدکه آخرسیستم است وهمه چیزداشته باشدولی فرمان نداشته باشدمانمی توانیم بااین ماشین هیچ کاری انجام دهیم یاماشینی که همه ی امکانات راداشته باشدولی پنچرباشدبازهم بااین ماشین مانمی توانیم کاری انجام بدهیم عقل هم مثل ماشین تابع خودش است این عقل که خدادروجودماگذاشته وقتی مانتونیم ازاون درست استفاده کنیم پس مابایدتابع عقل باشیم یعنی به فرمان عقل اجراکننده باشیم.

 عقل ازروح بالاتراست . پس اینجا میگوییم عقل بایدروح رارهبری کندمثلا ماوقتی کارخلافی انجام میدهیم می گوییم یک جن آمدسراغمان مااین کارغلط راانجام دادیم یا دوتاملک میان سراغمان .اگرماتابع عقل باشیم راه مثبت راپیدامی کنیم واگرروح هم مارارهبری بکند تصمیم اخرراعقل بایدبگیردعقل تابع خوداست یعنی یک آدم یک راهی راکه میرود اگرتوی چاه افتاد باردیگرازان راه نمیرود مگراینکه نادان باشدیک فرد دوبارازیک سوراخ گزیده نمیشود هرچه عقل کمتر باشدجان درعذاب است هر چه مابه فرمان عقل گوش ندهیم دچارمشکلات بیشتری میشویم اینجاازعقل پیروی نکردیم همه موجودات دارای تفکر هستند حتی سنگ ،حتی گیاهان مثلا یک دانه که نورخورشیدبه اون نمی تابد تلاش می کندحتی خودش راکج می کندتابه نورخورشیدبرسدپس یک تفکری داردکه می خواهدبه نورخورشیدبرسداین تفکربه دانایی خودفردربط داردکه می خواهد چقدرفکرکند ماهمه ی راههای خوب وبد رامیدانیم ولی  دراجراکردن آن کند هستیم وبایدبه فرمان عقل گوش کنیم که به ما بگوید چه راه رابرویم . 

خانم فرحناز:این که می گویندعقل مانندماشین تابع خودش است وقتی که یک سویچ رابه ماشین می اندازیم وقتی که می خواهدحرکت کندچندعامل دیگرهم هستند که بایددست به دست هم دهند تا ماشین حرکت کند حالابرای اینکه ماکارهامون رابه نحواحسنت انجام دهیم بالاترین شخصیت خودمان که نفس است در راس اون عقل قرارداردوبالاترازعقل دیگرنیست مثل پادشاه وفرمانروابعد بقیه  زیردست عقل هستندواگرعقل اشتباهی بکندخودش تابع خودش است عقل هیچ وقت خطانمی کندمگر اینکه اطلاعات غلط به آن داده شود بعدهم وقتی میخواهیم کاری انجام دهیم دوتاسناریوتوی ذهن ماهست یکی خوبیهارادعوت می کندکه می شود روح ویکی بدیهاراکه می شودجن وجن رانفس اماره هم می گویندتابع خودش است یعنی خودش راذره ذره رشدمیدهدباهمان دانایی که ماپیدامی کنیم .

همسفر اکرم:آقای مهندس عقل کل را به خورشید تشبیه کردند و می گویند هر یک از ما و بطور کلی تمام هستی دارای تفکر و اندیشه است .اگر یک زمین کشاورزی را در نظر بگیریم مجموعه موجودات در آن  اطلاتی دارند ، به مجموعه اطلاعات در هستی عقل کل می گویند .خورشید به کل هستی یکسان می تابد تک تک ما انسانها مانند خانه هایی هستیم که نور از پنجره به داخل آن می تابد هر چه به سمت صراط مستقیم برویم روزنه بازتر میشود و از عقل بیشتری برخوردار میشویم هر چه به طرف تاریکی ها برویم از عقل کمتر، بهره مند میشویم.

همسفر ندا : هر موجودی در هستی یک ذخیره اطلاعاتی دارد به همین دلیل است که دانه ی گندم به گندم تبدیل می شود .تمام این اطلاعات در عقل کل هستی ذخیره می شود. همه موجودات در هستی از خود یک اثری برجا می گذارند ، باید به خود رجوع کنیم که چه اثری از من برجا خواهد ماند.اینکه کمک کنیم یک مصرف کننده احیا شود یا خدمتی هر چند کوچک از نظر خودمان در هستی اثرش باقی خواهد ماند.اطلاعات بین زمین و سما منتقل میشود .نفس انسان با هر خصوصیتی که در جهان خاکی بوده از دنیا برود در بعد دیگر با همان خصوصیات متولد میشود و این دانش و آگاهی که بدست آورده برایش باقی می ماند .

همسفر اکرم: چرا کسی که در این جهان در رنج است (از لحاظ مالی) از نظر مسائل دیگر هم شرایط برایش دشواراست ؟

همسفر زهرا:ممکن است خواسته ای باشد که از روی نا آگاهی در گذشته طلب کرده ایم مثلا گفته باشیم پول ارزشی ندارد و امروز به آن رسیدیم .

همسفر مریم : مشکلات بوجود آمده اند برای رشد ما بستگی به ما دارد که چقدر به سمت عقل برویم برای حل آنها .قدر نعمتهایمان را بدانیم و مالی که با زحمت بدست بیاید بسیار دلچسب است .

همسفر زهرا:هر که در این جا مقربتر است جام بلا بیشترش می دهند .خداوند در قران می فرمایند من شما را آفریدم و امتحانتان می کنم شاید این شرایط الان من به این دلیل است که خواسته آموزش و ارتقا را داشته ام من همیشه از خدا می خواستم به من معرفت و شناخت بدهد.

همسفر ندا : در کنگره به ما گفته می شود جایگاهتان را در هستی بپذیرید .خداوند بهترین شرایط را برای رشد من ایجاد کرده است .گره ها و مسائلی که در زندگی برای ما پیش می آید در صد بالایی از آن برمی گردد به عمل کرد مان در گذشته و در صدی از آن مربوط می شود به آزمایشات الهی که بیشتر برای انسانهایی است که د رمراتب بالای نفس قرار دارند .

همسفر زهره:در ادامه در وادی ششم می خوانیم که ما ذره ای از جنس عقل ، روح و بطور کلی صور پنهانمان آگاهی و شناختی نداریم .عقل در کشور وجودی ما حکم فرمانروای عادل را دارد ،عقل فر ایزدی دارد چون راه درست را به ما نشان می دهد .اگر کشوری فرمانروای عادلی داشته باشد رشد می کند در غیر این صورت رو به زوال می رود . اگر انسانی از عقلش به خوبی استفاده نکند روبه بدبختی می رود و اگر از عقل بهره ببرد به هدف اصلی انسان که همان صلح و آرامش است میرسد.

 با تشکر از همه دوستان

دستور جلسه هفته ی آینده : وادی ششم ، بخش دوم

نویسنده:همسفر اکرم


                                                                                                                              

[ دوشنبه 12 بهمن 1394 ] [ 06:48 ب.ظ ] [ اکرم آقادادی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


یاد الله در هر جا ،یاد خود از قطره به اقیانوس است .
در اندیشه ایم که زمان را به مهار خود در آوریم زیرا ما کتابی زنده هستیم که هر لحظه یک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی حک می شود پس باید کاری بشود که به گذشته رجوع ننماییم. صفحه ها همه تمیز و پررنگ نوشته بشود و این همان قالبی است از بیداری نیروهای خفته ی بدن ، درخت صاف نمودار است و شکوفه های سفید نوید رهایی و پایان اسارت از آنچه نمی دانستیم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب