تبلیغات
شکوفه های سفید

شکوفه های سفید
وب لژیون همسفر ندا کوچکی 
پیوندهای روزانه

به نام قدرت مطلق الله

مقاله:حرمت کنگره 60 به قلم همسفر زهرا مصلحی

درطول سفرتجربه تاریکی راآموخته واکنون  خودآموزگاراست .    سردار

برای عبورازجلگه ی اعتیادوخارج شدن ازنابسامانی زندگی به لطف خدابامکان امنی آشناشدیم.ازدرورودی که به این مکان پاگذاشتم بامثلث پرمعنایی آشناشدم.

نامش رامثلث کنگره بیان کردندکه هرگوشه ی این مثلث کلماتی مثل ایمان ،معرفت،عمل سالم نوشته شده بودایمان به جایگاهی اوردم که تجلی نورخداوندرادرآن باتمام وجودلمس کردم وبرای رسیدن به معرفت وعمل سالم سراپاگوش به قوانین این مکان سپردم.شنیدم که نوشتارهایی رادوستان بامحبت بیان می کردندبرایم گفتندکنگره 60چیست ؟قوانین کنگره رابر14اصل بیان کردندوچیزی که نظرمن رابیش ترجلب کردنوشتارحرمت 60کنگره بود،که چرایک باردراول جلسه ویکبارهم درآخرجلسه خوانده می شودوقتی دلیلش راپرسیدم گفتندبه خاطرمهم بودنش است که اگرکسی دیرامد نگویدمن نمی دانستم چگونه حرمت این مکان راحفظ کنم به دنبال تحقیقی که کردم ابتدابارمعنایی خودکلمه ی حرمت رایافتم اینکه بسیاری ازماباحرمت زاده شده ایم باحرمت بزرگ می شویم وباحرمت میمیریم .درادبیات ،کنش وواکنش ماایرانی هاواژه ای به نام حرمت جایگاهی بس عظیم دارد.وقتی پای صحبت بزرگترها می نشینیم آهی ازسرحسرت می کشنددستی روی دست می کوبندوازحرمتهایی که بینشان بوده وبه آنهاپایبندبوده اندسخن می گویند.خیلی کمترهنگام صحبت بابزرگترهاازواژه شمااستفاده می شودوتمام این بی حرمتی هاگره کوری برزندگیمان شد.فهمیدم بارمعنایی حرمت بسیارزیاداست ،که ساعت های زیادی رامی شوددرموردش صحبت کرد.پس پافراترگذاشتم درموردحرمت کنگره 60 بیشترتحقیق کردم ودریافتم بنیان گذارخردمندکنگره ازهمان بدووروداین حرکت عظیم تفکرعمیقی درموردبه راه انداختن این سیستم قوی کردندکه کوچکترین خللی دراین سیستم به وجودنیایدوحرکت،حرکتی درجهت صراط مستقیم بودونیروهای الهی به کمک آمدندتفکرات ایشان به صورت نوشتارشکل گرفت وبایدونبایدهابه صورت قانون درامدوهرعضوکه بخواهدپای دراین مسیرگذاردمستلزم اطاعت ازاین قوانین وحرمتهامی باشد.اصولی که درنظرگرفته شده شرایط مطلوب وامنیت لازم راجهت برگذاری جلسات وکارگاههای آموزشی بوجودآوردکه بدون قانون شکنی فرددرکمال آرامش به اموردرمان اعتیادخودبپردازد.عضورسمی می شودوکارت عضویت می گیرد.درآماری که گرفته شده 40نمایندگی درتهران وشهرستانهابادرنظرگرفتن تمامی قوانین تلاش برای به انجام رساندن آن باتمام قواکارشان رابه خوبی انجام می دهند.دیگراین که  نظمی که درتمامی این شعب دیده می شودجلسات مسافروهمسفردرساعت مقررخودشروع می شودوسرساعت مقررتمام می شودودرموردبازدهی آن همان بس،که اعضای کنگره 60پس ازدرمان وورهایی ازاعتیادازنظرجسم ،رودن وجهانبینی درردیف سالمترین متعادلترین افرادجامعه قرارمی گیرندوتمام اینهادرآزمایش های گوناگون پزشکی بااسنادش موجوداستدرابتدای نوشتارحرمت این مکان رامکان مقدس می نامدچرا؟زیرااگرهدف ازقداست وارزش بالایی برخوردارباشدنیازبه جایگاهی است که برای همه قابل احترام باشدوحرمت آن راحفظ کنندتابه سرمنزل مقصودبرسند.همان طورکه می بینیم وقتی که هررهجویی که پای دراین سفرمی گذاردوبه تمامی این حرمتهااحترام گذاردبارعایت تمامی قوانین باخیال راحت وبدون اضطراب به کنگره می آیدوهیچ خرده حسابی باهیچ کس پیدانمی کنددرعین اینکه باعشق ومحبت درکناردوستان بارعایت خط ومرزهاوحریمهای مشخص برایش حقیقت که همان رسیدن به رهایی است نقاب ازرخ برمی داردودرادامه باخدمت کردن وآموزش دیدن مداوم تبذیل به انسانی فرهیخته می شودوآرامش وصلابت رادراومی توان دیدوباجرات می توان گفت افرادی که براساس حرمت کنگره حرکت می کنندهیچ رفتارزشت وغیرعقلانی ازآنهاسرنمی زندودیگرمی دانداگردروغی بگوید،مقدارمصرف خودراپنهان کند،کسی رابی جهت سرزنش کند،دراموردیگران دخالت کنددرموقع صحبت کردن دیگران حرفشان راقطع کند،درگفتمان نکات ظریف رارعایت نکند،بحث سیاسی بکند،واژههای ناشایست به کارببردویااینکه بدون اطلاع وهماهنگی پولی رادریافت وپرداخت کند،همه وهمهباعث ازدست دادن آرامش خودواعضاء می شودهمان طورکه مسافرمن رعایت بعضی ازنکات راباوجودخدمت درسفراول نکردوباعث طولانی ترشدن سفرش شدووقتی خودش خواسته اش قوی شدبارعایت قوانین وسفری دقیق به رهایی شیرین رسیدیکی دیگرازپارامترهای مهم حرمت کنگره مسئله ارتباط مالی است که بارعایت این قانون مشکای برای خودودیگران به وجودنمی آورندوبایددانست باپایبندنبودن به این حرمتهاشخص لایق حضوردراین مکان نمی باشدوخودبه خودازاین نعمت محروم می شودازدیگرمفاداین حرمت شخص بایدباپوشش مناسب چه مسافروچه همسفربه این مکان بیایند.بدون اجازه راهنماحق تلفن دادن وتلفن گرفتن ندارندونمی توانندهیچ ارتباطی باهم دربیرون کنگره داشته باشندهیچ گونه رفت وآمدخانوادگی نمی توانندداشته باشنداین رابطه هاخصوصادرسفراول آسیب بسیاری می زندوبرای بودن دراین جمع پرازمحبت که هدیه نابش همان رهایی است باکوله باری پرازدانش ناب برماواجب است رعایت تمام حرمتهای کنگره رابکنیم تاروزیمان بهشت برین شودبنابراین حرمت کنگره60برای مامحدودیت نیست بلکه مصونیت دربرابرتمام آسیب هاست.

خانم ندای عزیزازتمام زحمات شمامتشکرم{همسفرزهرامصلحی}

نگارنده:همسفر اکرم


[ دوشنبه 14 تیر 1395 ] [ 05:06 ب.ظ ] [ اکرم آقادادی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


یاد الله در هر جا ،یاد خود از قطره به اقیانوس است .
در اندیشه ایم که زمان را به مهار خود در آوریم زیرا ما کتابی زنده هستیم که هر لحظه یک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی حک می شود پس باید کاری بشود که به گذشته رجوع ننماییم. صفحه ها همه تمیز و پررنگ نوشته بشود و این همان قالبی است از بیداری نیروهای خفته ی بدن ، درخت صاف نمودار است و شکوفه های سفید نوید رهایی و پایان اسارت از آنچه نمی دانستیم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب