تبلیغات
شکوفه های سفید

شکوفه های سفید
وب لژیون همسفر ندا کوچکی 
پیوندهای روزانه

به نام قدرت مطلق الله

امروزیکشنبه 94/11/18 جلسه لژیون شکوفه های سفید با استادی خانم ندا وحضور16 همسفربا دستورجلسه (قسمت دوم وادی 6 ) درساعت 16:45 آغازبه  کارکرد.


همسفروجیهه:دراینجا جسم انسان رابه شهروجودی تشبیه می کند ومی گوید برای اداره ی شهروجودی نیازرداریم به یک سری قوانین واین قوانین لازم الاجراست مثلا رئیس جمهور آمریکا که اوباماست ومجلس امریکا شورای اون کشورراتشکیل میدهدوقوانین درآنجاصادرمی شودوتارئیس دستورراتاییدنکنداجرانمی شود درجسم هم رئیس عقل است  است طبیعتا درشهرهمه جورانسانهایی هستندباسوادبی سوادسالم وحتی ناسالم .

درکنگره نیزاین چنین است اگرعناصرمنفی دراین شهروجودی زیاد شود قدرت را دردست می گیرند  وفساد وتباهی همه چیزرامی گیرد اگرهمه چیزدرراستای خودش باشد به خاطرعقل کلی وسیستم کلی است واگرچندعنصرناخالص هم دراین سیستم باشد ازگردونه وسیستم خارج می شوندویابه آنها آموزش داده می شودویا ازسیستم حذف می شوند درشهروجودی هرانسان هم همین طوراست هرانسانی یک سری خواسته های نامعقول داردمثلاشخصی دلش می خواهد یه چیزی راداشته باشد ووقتی درموقعیتش قرارمی گیردبدون هیچ توجهی اون چیزرا برمیدارد رئیس هرکشورخوبی اون کشوررامی خواهد مثل پدریک خانواده عقل انسان هم همین جوراست همیشه می خواهدبهترین هارابرای شهروجودی تصمیم گیری کند ولی ممکن است براثرجهل وناآگاهی ویک سری اطلاعات غلط که به اون داده می شود ممکن است تصمیم غلطی بگیرد وگرنه به خودی خودنمی خواهدبرای شهروجودی مشکلی به وجودبیاوردپس عقل همیشه خوبی رامی خواهدوهیچ وقت بدی رانمی خواهدولی ممکن است بعضی اوقات جهل ونادانی وتکبرومنیت بیایندوخواسته های خودشون رااجراکنندوعقل رابه پایین بکشندوقتی اعضای مجاس یک سری قوانین غیرمنطقی وغیرعقلانی دارندعقل راگول می زنندولی عقل امضانمی کندونمی خواهدبه ضررمردم شهرش وملتش باشددراین زمان است که نیروهای منفی یک کودتامی کنندورئیس اون شهرراکه عقل است تحت فشارقرارمی دهدوازبین خودشون یک نفرراانتخاب می کننددراینجاخواسته های نامعقول باهمدیگردست به یکی می کنندوپست ترین فردخودرامی کنندرئیس که می شودنفس اماره ویک سیستم ویک سازمان جداگانه ای رابرای خودشون درست می کنند.

خانم ندا:آقای مهندس درسی دی به سوره ی بلداشاره می کندومی گویند شهریا بلد همان شهروجودی خودماست که اعضای بدن درآن سوره نام برده شده است جسم ما رابه یک شهروجودی تمثیل کرده است که درخوش آب وهواترین جای این شهریک قلعه وجوددارد در این قلعه یک حاکم دانا فرمانروایی می کند این فرمانرواعقل ماست اطراف این قلعه راسربازان دانایی گرفته اند سربازان دانایی چه کسانی هستند؟قدرت تشخیص ماهیت خواسته هاوظیفه ی آنهاست .

در هرشهری هم انسانهای صالح وجود داردهم انسانهای تبهکارمی شوندهمان نفس اماره. انسانهای صالح می شوندهمان ذرات نفس لوامه ومطمئنه .حالادر شهری اگرتعداد نفس اماره یاهمان انسانهای شروربیشترباشداینهاساختاربرای خودشان تشکیل می دهنداگرسربازان دانایی تعدادآنهاکم باشد خیلی راحت می روندوخواسته هاشون رابه عقل می رسانند ومعمولایک لباس زیبا تن آن خواسته هاشون می کنند مثلامی خواهنددروغ بگوییم یک لباس تقواتن آن می کنیم ومی گوییم دروغ مصلحتی است درواقع اطلاعات غلط به قاضی می رسانندعقل هیچ وقت اشتباه نمی کندولی رساندن اطلاعات غلط به آن باعث می شودحکم غلط اجراکندتمام حکم هاراعقل مابایدصادرکنداین حکم ممکن است به زورباشدویاذرات نفس اماره شورش می کنندوحاکم رازیرسلطه ی خودمی گیرندوامضاراازآن می گیرندمثل زمانی که یک مصرف کننده می گویدمن می خواهم سقوط آزادکنم می خواهم دیگه مصرف نکنم این ساختاری که نفس اماره ی مصرف کننده موادتوی جسم انسان به وجودآورده درجای جای بدن اون شخص شعبه زده چطوری شورش می کند؟باپرش پا،آبریزش بینی،عطسه های پی درپی اینهاعلائم قطع ناگهانی مواداست دیگه حاکم چاره ای نداردجزاین که بگویدمصرف کن باآن که می دانداین حکم درست نیست ولی چاره ای نداردجزاین که این حکم راصادرکنددراینجانفس اماره است که فرمانروایی شخص راتحت سلطه ی خود گرفته است.دراین لحظه بایدسربازان دانایی خودراکه همان مثلث دانایی است بالاببریم یعنی  تفکر،تجربه وآموزش خودرابالاببریم تمام این مسائل با بالارفتن آموزش حل میشود.

خانم اکرم:انسان خودبه تنهایی یکی است ومی تواندشخصیت های مختلفی داشته باشدنفس هم یکی است ولی رتبه ودرجه اش فرق می کند نفس اماره رئیس می شودوبرعلیه فرمانروای خودش که عقل است کودتامی کندوعقل راکنارمی گذارددراینجاتصمیم دست عقل نیست دست خواسته های نامعقول است وبه اون میگه دروغ بگووخیانت کن موادمخدررابه صورت بی رویه مصرف کن وبعضی وقتهابرای ظاهردستوری میده ولی نفس امرکننده خواسته های خودشوداره .

خانم زهرا:درمورداین دستورجلسه گفته شدکه اون افرادناسالم وخائن وقتی که دارندکودتایی انجام می دهندیعنی همان نفس اماره به راه می افتدیواش یواش عقل به کنارگذاشته می شودیعنی چطورکنارگذاشته می شود؟یعنی نفس دراینجادیگرقدرتی نداردونفس اماره تمام امورشهروجودی رادردست خودگرفته وتمام خواسته های نامعقول خودش رابه کرسی می نشاندمثلامی گویدبرومصرف کن وعقل هم چون می خواهدظاهرقضیه راحفظ کندتاییدمی کندواین است که می گوییم یک فردمعتادعقل ندارد.دراینجااگرنفس لوامه بیادویک تنش به انسان واردکندوانسان راازکاری که کرده سرزنش کندمثال:کسی می خواهدکیف شخصی رابزنداون لحظه به چیزی فکرنمی کندولی بعدپشیمان می شودومی گویداگراین مادرمن بودویاخواهرمن بودوخودش راسرزنش می کندودراینجانفس لوامه است که می ایدونفس اماره راسرجایش می نشانددراینجاآرام آرامسرزنشهای نفس لوامه زیادمی شودونفس اماره راسرجای خودش می نشاند.

خانم ندا:مانمی خواهیم نفس خودمون را از بین ببریم بلکه می خواهیم اون راتربیت کنیم واین کاررادرکنگره به مایادمی دهند.آقای حکیمی درموردمطلبی به نام غرامت صحبت می کنند:آیاشماتجربه ی این که مسافرتان به کمپ رفته باشدداشته اید؟وقتی برگشته اندمصرف بالاتررفته است این غرامتی است که نفس تربیت نشده ازمامی گیردبرای همین است که می گوییم شمانمی توانیدیک کش رابکشیدوهمین طوراون رانگه داریدیاپشت یک در که ازبیرون به اون فشارواردمی شودبایستیدواون دررانگه داریدتاکی می توانیداون دررانگه داریدبلاخره یک جارهامی شودبه زورنمی خواهیم جلوی خواسته های نفسمون رابگیریم بلکه می خواهیم نفسمون راتربیت کنیم یعنی بادانایی بدانیم که این کاری که من انجام ندهم به نفعم است وچه ضررهایی جلوش گرفته می شودمثلادرموردیک مصرف کننده که میرودکمپ ومیادبیرون نفس میگه بروحالایک بارمصرف کن چیزی که نمی شودیه ذره مصرف می کند باحقه ی ذره ذره مصرف را زیادمی کندومیگوید برای جبران مواد تازه را جایگزین کن واینجوری غرامت می گیردیعنی مصرف ازقبل هم زیادترمی شودومن اگرنفسم را تربیت نکنم وبخواهم به زورجلوی خودم رادرموردغیبت کردن بگیرم به صورت تدریجی .مثلااگرقبلا ده تاغیبت می کردم حالاهشتاش کنم دوتاشوتوی دلم نگه دارم وبگم این دوتارا نبایدبگم اگه توانستم این دوتارا نگم شوشوداتفاق می افتدوهم نفس رااینجوری تربیت کرده ایم بعدازاون می بینیدکه چه انرژی می گیرید.

با تشکر از همه عزیزان

دستور جلسه هفته آینده : سی دی اهمیت خواب شب

نویسنده و تصویر گر : هسفر اکرم


[ دوشنبه 19 بهمن 1394 ] [ 07:26 ب.ظ ] [ اکرم آقادادی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


یاد الله در هر جا ،یاد خود از قطره به اقیانوس است .
در اندیشه ایم که زمان را به مهار خود در آوریم زیرا ما کتابی زنده هستیم که هر لحظه یک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی حک می شود پس باید کاری بشود که به گذشته رجوع ننماییم. صفحه ها همه تمیز و پررنگ نوشته بشود و این همان قالبی است از بیداری نیروهای خفته ی بدن ، درخت صاف نمودار است و شکوفه های سفید نوید رهایی و پایان اسارت از آنچه نمی دانستیم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب