تبلیغات
شکوفه های سفید

شکوفه های سفید
وب لژیون همسفر ندا کوچکی 
پیوندهای روزانه

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 96/07/03  جلسه خصوصی همسفران لژیون شکوفه های سفید با استادی خانم ندا و حضور همسفران راس ساعت 17:45 آغاز به کار نمود.   

 آپلودسنتر فارسی آپ

همسفر فاطمه: تفکر قدرت مطلق حل نیست بلکه توام با حرکت ورسیدن آن راکامل میکند. وقتی داریم به دریا نگاه میکنیم یاوقتی به آسمان آبی وآفتابی نگاه میکنیم.یه آسمان صاف میبینیم ولی اگربه عمق آن نگاه کنیم آیاهمون چیزا را میبینیم ؟وقتی به انسان نگاه میکنیم مشخصات ظاهریش ( رنگ پوست.قد.وزن.قیافه و...)را میبینیم.ولی اگربه درون آن نگاه کنیم آنموقع همان چیزها را میبینیم. نه !یه عظمتی را میبینیم که حتی نمیتوانیم به تصور بکشیم.

دریک نگاه گذرا به انسان،یک حیات زمینی میبینیم ولی دراین حیات زمینی ،جهان های دیگری داریم.۱.جهان خاکی که به صورت محسوس وخودآگاه دران زندگی میکنیم.۲.جهان خواب که ظاهرا به صورت ناخودآگاه ما درآن زندگی میکنیم.۳.جهان ذهنی.آنچه ای که درذهن ما میگذرد.ولی باید موارد بالقوه رابه بالفعل برسانیم تا دردنیای خاکی اتفاق بیفتد.مثلا درذهن مجسم میکنیم خوردن ساندویچ را اززمانی که میخریم تا وقتی که میخوریم.اینکه با چی بخوریم.ولی وقتی یادمون میاد که پول نداریم کل ساختار به هم میخوره. مادروادی پنجم یادمیگیریم که ساختار ذهنی وفکرخود را به ساختاری عملی تبدیل کنیم و نمیتوانیم به طورمثل .با حلوا حلوا گفتن دهانمان شیرین نمیشود.هیچگاه باحرف زدن تنها.به نتیجه نمیرسیم .به طورکلی دراین وادی تفکررا باید به حرکت درمی آوریم تابتوانیم به اهداف خود برسیم.مثلا در درمان اعتیاد.ممکن است شخص بارها به رهایی ازاعتیاد فکر کرده باشد ولی تا زمانی که برای هدفش .فکرش رابه حرکت درنیاورد.به خواسته اش نمیرسد.پس مهم این است که درست فکر کنیم وشکست هایی که میخوریم به خاطر درست فکر نکردنمان است.مسیله دیگر اینکه: ما گاهی اوقات توکل به خدارا با توکل به شیطان اشتباه میگیریم. زمانی که ما فکردرست کردیم وراه درست رادرپیش گرفتیم توکل به خداکرده ایم وخدا هم کارمان را حل میکند.و برای اینکه بخواهیم ساختارهای درذهنمان را به انجام برسانیم باید ترس.ناامیدی راازخود دور کنیم تا به آرامش برسیم وبرای آرامش نیاز به تزکیه وپالایش داریم.وبرای تزکیه وپالایش نیاز به ۳ چیز است.پندار سالم.گفتارسالم.کردار سالم. اما دانستن تنها کافی نیست.باید دانسته ها را به عمل برسانیم.

خانم ندا:۴ وادی راپشت سرگذاشتیم که اینها درجهان ذهن به ماکمک میکنند.وادی اول:باید برای هرکاری فکرکنیم.وادی دوم میگویدتاامیدنباش که ناامیدی باعث حرکت نکردن است .وادی سوم وچهارم درمورد مسیولیت ها میگوید که باید مسیولیت کارهات راخود برعهده بگیری.که هر۴ وادی درمورد تفکراست. اقای مهندس دروادی پنجم اشاره به جهانهای دیگر میکندکه برای ما ملموس است .اگر من منکرجهان آخرت یا زندگی های دیگر هستم.خیلی راحت درهمین زندگی خودم میتوانم جهان های دیگر را درهمین جهان مادی بگم.۱.جهان فیزیکی که دران زندگی میکنیم۲.جهان خواب.گاهی مواقع درخواب خودمان راشکل دیگر میبینیم.۳.جهان ذهن که همان جهان کن فیکون است.ان که چیزی که من میخواهم درذهنم اتفاق میفتدرا درجهان ذهن تصور میکنم.این نشان از قطره ای ازوجود خداوند است که بهمون میگه درجهان فیزیکی هم میتوانیم آن خواسته ها برایمان اتفاق بیفتد.اما حرکت وزمان نیاز دارد. وادی پنجم میگوید حالا دیگه ازجهان ذهن خارج شو.وحرکت کن.هدف همه ازآمدن به کنگره رسیدن به تعادل وآرامش است که حال خوبی رادر خانه خود برقرار کنیم.برای رسیدن به تعادل نیازبه تزکیه وپالایش است که مسیرت را ازسمت ضدارزشها جدا کن.تا وقتی درصراط مستقیم هستی بهت الهامات تقوا ومثبت میشود.تا وقتی درمسیرضدارزشها باشی بهت ناامیدی.ترس.کینه.خشم.نفرت القا میشود وتا ازچیزهای کوچک شروع نکنی وخودت را تغییر ندهی هرچقدرهم مطلب بنویسی ومسیر کنگره رابیایی فایده نداره.ازتغییرات کوچک انرژی مثبت بگیرید برای تغییرات بزرگ وباعث جهش میشود.

4پله برای حرکت ازسمت ضدارزشها به سمت ارزشها

همسفرزهره: ۱.برگشت ازضدارزشها که برای ان دومرحله نیازاست.یکی بدانیم ضدارزشها چیست و بدانیم دردرون خودمان کدام است که باید حذف کنیم.۲.دوری ازآنها .بعضی ضدارزشها که درتمام ادیان گفته میشود: مثل دروغ گفتن.غیبت کردن.دزدی کردن.رشوه دادن.به حریم دیگران تجاوز کردن.تجسس درکاردیگران. که این موارد را به مرور زمان و آهسته آهسته باید باتمرین حذف کنیم.

همسفر وجیهه: درمورد تجسس وغیبت وقضاوت. تجسس یعنی مادرکار دیگران که نه علمی داریم به کنکاش بپردازیم.اینکه چه میکنن.چی دارن هرچقدر درکاردیگران تجسس نکنیم خود آرامش داریم وتخریب خودمان کمتراست.وقتی تجسس کردیم مجبور میشویم قضاوت هم بکنیم وبرای دیگران حکم صادر میکنن وتازه حکم را هم اجرمیکنیم وبعد غیبت هم میکنید.غیبت مثل دیواری شکسته است که فرد به آن تکیه زده است که اولین بارروی خود فرد میافتد.

همسفرمریم:۲.خودداری : مواقعی هست که ما نمیدانیم کاردرست است یا اشتباه.ایا به نفع ماهست یابه ضرر ما.! بهترین تصمیم این است که ازانجام آن کارخودداری کنیم.

همسفرزهرا: 3.قناعت : بایدازطبیعت درس بگیریم ونگاه به فقیربودن یاغنی بودن خود نکنیم ومقداری ازدرآمدخود را پس انداز کنیم. وقتی خداوند از اب تلخ و فضولات حیوان.میوه ای شیرین آفریده.مانیز باید یادبگیریم ازکمترین امکانات بهترین استفاده را بکنیم وشاکرهمان  چیزهای کوچکی باشیم که درزندگی خداوند بهمان داده است و پایه های مالی خود رادرزندگی مستحکم کنیم.

 همسفر اعظم: اقای مهندس میگویند من اول خودم مواد را کنارگذاشتم بعد ازبقیه خواستم.اول خودم پس انداز کردم بعد بقیه انجام دادند.

همسفرمحبوبه :۴.صبرو استقامت.من درزندگی آنقدر سختی کشیدم که صبرم زیادشد.تاآنجا که خداروشکر میگویم که اگر من این سختی هارا نمیکشیدم نمیتوانستم اینقدر درسختی های بعدی آرام باشم وصبرکنم.

خانم ندا : همیشه کلمه خوددارباش را به یادداشته باشید تا بتوانید وادی پنجم را درزندگی اجرا کنید.

همسفر وجیهه: یادبگیریم چگونه باخدا حرف بزنیم و دعا کنیم ودردعاهایمان اول برای بقیه دعا کنیم بعد خودمان.

خانم ندا:یکی ازمواردی که درکنگره باید اجراکنیم پوشیدن شال سفید است که رنگ سفید چاکرای تاج سرراباز میکند خدا روشکر کنید که سروصدا در کنگره زیاد شده است وجمعیت زباد شده است واین بچه ها در کنگره حضور دارند.چون بچه ها حس هاشون باز هست،انرژی بهتری ازکنگره میگیرن وآن را منتقل میکنند..

همسفر زهرا : من از ظاهر صبرم رزیاد است ومیتوانم تحمل کنم ولی از درون صبر ندارم وبا خودم درتنش هستم.

خانم ندا : صبر با تحمل خیلی فرق داره.اینکه خانم زهرا میگویند من ازبیرون صبردارم ولی ازدرون نه.این تحمل است وصبر نیست.تحمل باخودش یه بار بزرگ وسنگینی به همراه دارد. صبر چیزی است که من با دانایی آن را به دست میاوریم وازدرون آرامش کامل دارم وحتی خوشحال هم هستم. صبر با علم وآگاهی به دست میاید ومیدانم که انچه اتفاق میفتد ازناآگاهی طرف مقابلم است.بنابراین برایش دعامیکنم وآرزوی خوب برایش میکنم که این صبر میشود. باید آموزش بگیرید بعد بروید راجع به آن فکر کنید وسپس دانسته هاراعملی کنید این دانایی میشود.

در آخر همه دست ها ؛ در هم گره خورد و همسفر زهرا دعا کردند که همه صبرمان زیاد شود.

                    برنامه هفته آینده : سی دی همه مطالب دردرون و برون ماست

[ دوشنبه 10 مهر 1396 ] [ 10:03 ق.ظ ] [ همسفر مریم ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


یاد الله در هر جا ،یاد خود از قطره به اقیانوس است .
در اندیشه ایم که زمان را به مهار خود در آوریم زیرا ما کتابی زنده هستیم که هر لحظه یک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی حک می شود پس باید کاری بشود که به گذشته رجوع ننماییم. صفحه ها همه تمیز و پررنگ نوشته بشود و این همان قالبی است از بیداری نیروهای خفته ی بدن ، درخت صاف نمودار است و شکوفه های سفید نوید رهایی و پایان اسارت از آنچه نمی دانستیم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب