تبلیغات
شکوفه های سفید

شکوفه های سفید
وب لژیون همسفر ندا کوچکی 
پیوندهای روزانه

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 96/07/17  جلسه خصوصی همسفران لژیون شکوفه های سفید با استادی خانم ندا و حضور همسفران راس ساعت 17:45 آغاز به کار نمود.

خانم ندا :  موضوع این هفته لژیون ترس از گزینه های مثلث جهالت است. باتوجه به سی دی ترس آقای امین ترس رو را نقدو بررسی کردیم.

بطور کلی دونوع ترس وجود دارد  : ترس بازدارنده ونگهدارنده.ترس یکی از نیروهای بازدارنده وحس های منفی هست.که مانع از پیشرفت و بروز استعداد های نهفته ما می شود.مثلا اگر من درکاری پتانسیل انجام آن را دارم اما این حس منفی ترس مانع آن شود نوعی ترس بازدارنده هست. منیت وناامیدی نیز دوضلع اصلی مثلث جهالت اند که اجازه رشد وپیشرفت به انسان نمی دهندوجز حس های منفی هستند. ترس بازدارنده:ترسی است که مانع شکوفایی شما می شود ومعمولا تشدید می شوند. مثلا میخواهیم ازپل عابر پیاده بالا بروید اما میترسید در حالیکه هیچ خطر جانی شمارا تهدید نمیکند وتنهایکه حس منفی بازدارنده است. ترس نگهدارنده:ترسی که  ما را محافظت میکند و برای ما کاملا مفید است و باعث حفظ جان و سلامت انسان میشود.مثلا دست زدن به یک مار واضح است ک خطرافرین می باشد.

همسفر فرح: زمانی ترس بوجود می اید که نیرو وپتانسیل انجام کاری درون ما باشداما مانیروی بیرونی مان به نیروی درونی غلبه کندوناقص عمل کند.مثلا اگرما پیانو زدن رو بلد نیستیم پس دیگه ترسی هم از پیانو زدن بوجود نمیاد چون نیرویی نیست اما وقتی پیانو زدن بلد باشم و بخواهم جلوی صدنفر بزنم ممکنه اون ترس بوجود بیادکه باتوجه به سطح انرژی شخص میزان ترس متفاوت است هرچه انرژی کمتر باشه توانایی ضعیف ترو ترس پرنگ تر جلوه میکند.

خانم ندا : چه وقت میتوان به ترس خود مسط شد وغلبه کرد؟ مثلا یک جراح مغز اگر به توانی و کار خود مسط نباشد هرگز نمیتواند جراحی کند. تمرین وتکراریکی از راهای تسلط به ترس و نقص نیروی درونی است. اگر شماباوجود ترس هرهفته مشارکت کنید زمانیکه استاد به شما مشارکت میدهد کاملا مسط خواهید بود.                                                                                                                   

همسفر زهرا: برای انجام هرکار یافعلی دونیرو لازم است یکی نیروی درونی ویکی بیرونی. اگر نیروی درونی تحت اختیار نیروی بیرونی قرار بگیرد انموقع هست که ناقص عمل میکنه وترس ایجاد میشود. مسئله ترس رواگر کمی بازتر کنیم خواهیم دید که به شرک باز میگردد.یعنی اگر انسان تحت اختیار خودش مقداری ازفرامین الهی رو زیرپابگذارد به همون میزان نیروهای درونش تحت اختیار شیاطین یانفس اماره قرار میگیرد.

همسفرفرح: شرک یعنی شریک ، وقتی انسان تحت فرمان الهی نباشد نیروهای منفی بااو شریک میشوند. مثلا وقتی انسان میخواهد کاری را انجام دهدبا توجه به عملکرد قبلش اگر نیروهای منفی رو را شریک کرده باشد قطعا درکارش گره می اندازند وباعث ترسش خواهند شدوترس همراه خشم سراغتان خواهدامد.   

خانم ندا : نفس اماره هست که ترس رو با تسلط برما بوجود میارد به منظور جلوگیری از شکوفایی توانایی های ما. ونفس اماره با رسیدن به خواسته هایش رشد خواهدکرد . مثل یه مافیا ما را تسخیر میکند و برای انجام هرکاری مارا می ترساند. پس ترسهایتان را در کفه ترازو قرار دهید و ببینید ایا نگهدارنده هستند یابازدارنده.واگرجزدسته دوم بود باید در دل ان ترس برویدو انکار راانجام دهید.    

همسفر نگار: پس ترس نتیجه مستقیم مسئله شرک است.اما یحالتی هم هست که توانمدی برای انجام کار وجود نداره پس ترسی وجود ندارد که بخواد حس رقابت رو برانگیخته بکنه مثلا کسیکه پانداره هیچ وقت نمیاد مسابقه دو شرکت بکنه.ولی کار  اصلی ما در مقوله ترس در بازپس گیری نیرو هاست.زیرا اگرنیرو هارو پس نگیریم به ناامیدی نزدیک ترمیشویم ودیگرتوان عشق ورزیدن رو نداریم.مثلا ترس از خماری در سقوط ازاد یکی از بزرگترین ترس های دنیاست که باتصورات ذهنیه خود شخص حتی گاهی قدرت مقابله با ان را ازاومیگیرد.                 

خانم ندا : سقوط ازاد دقیقا مثل این است که یه قفس شیراینجا باشد و بشما بگویند با میل خود وارد ان شوید.

همسفر زهرا : درزندگی شخصی به اغلب ترس های بازدارنده غلبه کرده ام اما فشاره جسمی اش ازارم میدهد چرا؟وچگونه انرا ازریشه حل کنم؟   

خانم ندا : خب کاملا طبیعی است که انسان بعد از یه شیرجه بدنش بلرزد زیرا ادرنالین درمغز ترشح میشود وانرژی نیز آزاد میگردد. واینکه مثلا من بدنم میلرزد نباید جلوی توانمدی ام رابگیرد و بفرض مشارکت نکنم چون با مرور زمان و تسلط برانجام ان این هم ازبین می رود. واینکه اصلا تایید دیگران برایمان مهم نباشد چون نوعی نیروی بیرونی هست که به نیروی درون غلبه میکند. و برای از ریشه حل کردن ان باید به شناخت رسید و دانست که ترس لایه های زیرینی دارد بنام خشم و نفرت و باید انها را یافت حل کرد تا ترس ها ازبین بروند. ترس نقطه مقابله تفکره و اجازه نمی دهد که درست فکر کنیم پس کلید اصلی این معما در دانایی و تشخصیص وتفکیک درسته ترس ها وریشه انهاست.

همسفر زهره:چندراهکار برای غلبه انی برترس وافکار منفی وجود دارد که استاد قبلا گفته اند مثل کلمه برو الان وقت ندارم ، دوش گرفتن،بازکردن اب یاخوردن اب،جابجا بشید،بوی خاک وساختن دژی برای ذهن..

خانم ندا : برای اینکه از ترس خارج بشیم باید سهم ازدست رفته خود را پس بگیریم و این یک مبارزه هست.     

همسفر نگار: اگر میخواهید ترس هایتان را ازبین ببرید نمیتوانید بابیخیال شدن نبست به ان ازبینش ببرید.زیرا ترس ها باانجام همون کار حتی اگر سالهاگذشته باشد بازهم خودرا بروز می دهندوانسان باید بداند که تکاملش در روبرو شدنش بااین ترس هاست ودرصدد ازبین بردنشان باشدواگرانسان نیروی های ازدست رفته اش را پس نگیرد هرگز یه ارامش واقعی نخواهد رسید وانسان رو فرسایش می دهد..

خانم ندا : ترسهای من با شما کاملا متفاوت است زیرا مسیر هرکدام ازما فرق داره و شما بایددر جهت روبرو شدن باترس هایتان قدم بردارید وبه تکامل برسید وبدانید چون ترس هایتان راباورکردید پس بیشتر جذبشان خواهید کرد وبیشتر به واقعیت نزدیک میشوند گاهی هم افکار بد با لباسی دیگر خودرانشان میدهند وگمان میکنید ترس است.                                                                                              

همسفر فرح: افکارتان را باپاک کن پاک کنید ونگذارید حتی برای چند ثانیه درذهنتان بماندحتی دعاهایتان هم مثبت باشد مثلا نگویید خداوندا بمن فقر وبیماری نده بگویید خدایا بمن سلامتی و ثروت حلال عطا فرما.                                                                                   

همسفر وجیهه: ذکر گفتن هم راهکاریست برای غلبه بر افکاره منفی . به عواقب افکارتان بیندیشید وموضع را تغییر دهید.

همسفر فرح: با موضوع های ناراحت واذیت کننده که جز خصوصیاته انسانی درزندگیست،اگر تعادل پایدار داشته باشید باتوکل بخدا سعی کنید سریعتر خودتان را جمع وجور کنید..

خانم ندا : مکمل ترس چیست؟ خانم وجیهه:مکمل ترس خشم است. وقتیکه شما به خشمتان چندین بارکنترل داشته باشید واز محیط خشم خارج بشی میتوانید به ترستان هم غلبه کنید و سریعا تعادل را برقرار کنید..

همسفر زهرا:کلید ترس در خوده ترس نیست درخشم است. پس کسانی ک میخواهند ترس هایشان را ازبین ببرند باید یکی جهان بینی هایشان را افزایش دهندویکی خشم هایشان راشناسایی و ریشه یابی کنند. واگر توانستید غلبه کنید براین ترس هاکنید خداوند مسیر رابرایتان بازخواهد کردو اصلا ازهدایت  هایی ک خدا میفرستد غافل نشویدوبه انها ایمان داشته باشید..

همسفرزهره:نیروی دیگری درترس های شما نهفته است بنام نفرت مثلا وقتیکه شماازپیشرفت دیگران ناراحت بشید نفرت درشما وجود داردواگر با خوشحالی دیگران خوشحال میشوید نفرت دردرونتان نیست..

خانم ندا : نفرت زیر مجموعه ترس است. مثلا دروغ میگم از ترس اینکه دعوامیشه یا طرف مقابلم ناراحت نشه. یاازترس اینکه ففیر وتنگدست یا بیماربشیم پس انداز کنید ویا روبرو شدن با شخصی که همیشه از اوهراس داشتید اینها همه مخرب هستندوباید در دلشان بروید..

ودراخرهمه ی دست های محبت درهم گره خورد وبانوای دعای نگار به اسمان رسید.

                                                   برنامه هفته اینده سی دی منیت

نگارش : همسفر زهرا


[ دوشنبه 24 مهر 1396 ] [ 04:33 ب.ظ ] [ همسفر مریم ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


یاد الله در هر جا ،یاد خود از قطره به اقیانوس است .
در اندیشه ایم که زمان را به مهار خود در آوریم زیرا ما کتابی زنده هستیم که هر لحظه یک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی حک می شود پس باید کاری بشود که به گذشته رجوع ننماییم. صفحه ها همه تمیز و پررنگ نوشته بشود و این همان قالبی است از بیداری نیروهای خفته ی بدن ، درخت صاف نمودار است و شکوفه های سفید نوید رهایی و پایان اسارت از آنچه نمی دانستیم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب